IZAZOV

Prilagođavanje rastućim očekivanjima korisnika i digitalizaciji potrošačkih navika zahteva nova, specijalizovana znanja

Iskustva korisnika, i povratne informacije koje iz njih proističu, su nezamenjiv izvor informacija o njihovim potrebama, željama i očekivanjima. Kada raspolažu pravim informacijama, kompanije mogu da kreiraju strategije kako da zadovolje rastuće zahteve svojih korisnika i ostvare svoje poslovne ciljeve. Da bi svaka organizacija znala kakva su iskustva njenih korisnika mora da prikupi podatke koji proističu iz odnosa sa njima i analizira njihova ponašanja.

Jedino tako biće u prilici da osmisli svoju marketing strategiju, prodajne napore i ponudu koji su usmereni na korisnika i u potpunosti odgovaraju njegovim potrebama. Jednostavna, besprekorna i nezaboravna korisnička iskustva su osnov za sticanje njihovog poverenja, lojalnosti, ali i širenje dobrog glasa i preporuke kao jednog od najboljih vidova marketinga. Na putu da transformišu korisnička iskustva i saznanja o njima pretvore u opipljiv rezultat, kompanijama su često potrebna specijalizovana znanja koja poseduju stručnjaci iz ove oblasti.

REŠENJE

Upravljanje iskustvima korisnika i ispunjavanje njihovih očekivanja povećava lojalnost i zadovoljstvo

Korisnici danas vrednuju kada ih kompanije tretiraju mnogo više od ponude proizvoda i usluga, popusta i drugih sličnih mogućnosti. Kada kompanija korisniku pruži ono što on želi, on nije više samo korisnik već se dodatno angažuje i postaje njen saradnik. Povratne informacije koje joj pruža mogu da se analiziraju i koriste za poboljšanje ključnih procesa u organizaciji i popunjavanju praznina u procesu sticanja korisničkog iskustva. U današnjem konkurentnom okruženju, uvid korisnika je ključ za izgradnju i održavanje jake veze između njega i kompanije čije proizvode ili usluge koristi.

Da bi se stvorila korisnička iskustva koja podstiču rast, važno je imati holistički pristup koji će pomoći da se bolje razume šta je korisnicima zaista bitno i kako ih učiniti zadovoljnim i lojalnim. Kada kompanija zna šta oni očekuju i žele, efikasnije može da zadrži postojeće i da privuče nove. Naši stručnjaci u ovoj oblasti pomažu klijentima da koriste iskustvo krajnjih korisnika u izgradnji svojih brendova, povećanju prodaje i smanjenju troškova.

Zašto je AIGO vaš pravi partner za razvoj

Stručni tim

Stručni tim koji analizira i preporučuje najbolja rešenja zavisno od potreba industrije

 
Rešenja

E2E rešenja koja se integrišu sa podacima iz CRM, ERP, rešenja za finansije, BI i analitike i drugih sistema koje kompanije koriste kako bi se obezbedio celokupan pogled na korisnika

Podrška

Prilagođena obuka i podrška poslovanju od strane naših eksperata