Outsourcing rešenja

Što je kompanija fleksibilnija brže i lakše može da se prilagodi promenljivim uslovima na tržištu. Veći fokus na osnovnu delatnost, ojačava njenu sposobnost da se prilagodi, a samim tim i mogućnost da iskoristi prilike koje joj se ukazuju.

Zato neke od pratećih funkcija ne treba i ne mora da obavlja sama. Kada upravljanje delom svoga poslovanja, outsouringom prebaci na spoljnog partnera, lidera u obavljanju određene delatnosti, kompanija brže, i uz niže troškove obavlja svoj biznis. Tako za sebe otvara nove prostore i koristi nove šanse koje tržište pruža.

AIGO Outsourcing rešenja su podrška osnovnom biznisu klijenata koja ga čine operativnim, fleskibilnim, efikasnim i ekonomičnim.
Office printing- Uredite kancelarijsko poslovanje uz minimalne troškove
Iznajmljivanjem odgovarajućeg rešenja za office štampu prebacite kompletno upravljanje, kontrolu, servis i operativnu podršku kancelarijskom poslovanju na partnera kome je to osnovna delatnost.

Outsourcing office štampe predstavlja globalni trend u poslovanju kompanija koje teže da optimizuju vreme rada, angažovanje kadrova i alokaciju raspoloživih finansijskih sredstava. Primenom integrisanih hardversko-softverskih rešenja pronalazi se adekvatan način za ubrzavanje, pojednostavljivanje i bolje kontrolisanje kancelarijskog poslovanja. AIGO oursourcing koncept prilagođava rešanja za office štampu i kancelarijsko poslovanje potrebama svake kompanije čineći ih efikasnijim i ekonomičnijim.
Production printing - Uspešno poslovanje moguće je i bez kupovine opreme
Iznajmljivanje AIGO rešenja za produkcionu štampu iskoristite mogućnost da uz minimalne troškove obezbedite najsavremeniju tehnologiju uz koju ćete lakše iskoristiti sve poslovne prilike.

Poslovne potrebe kompanija koje se bave produkcionom štampom raznovrsne su i često kompleksne. Bez obzira na složenost posla, odgovarajući poslovni model postoji za svaku organizaciju koja se bavi tabačnom štampom, štampom iz rolne, koristi lasersku ili ink jet tehnologiju. Optimizacija procesa, koja je predviđena AIGO outsourcing konceptom u oblasti produkcione štampe, postiže se implementacijom integrisanog hardversko-softverskog rešenja prilagođenog potrebama i specifičnostima svakog poslovanja.
ITS on site
Pravovremena i sveobuhvatna IT podrška bez ulaganja u IT opremu, kadrove i usluge. Podtekst: Naša stručna hardverska i softverska podrška pri uspostavljanju i održavanju svakog radnog mesta znači nesmetano funkcionisanje vašeg poslovanja Outsourcing IT usluga i iznajmljivanje opreme je uobičajena praksa uspešnih kompanija koje za cilj imaju da optimizuju funkcionisanje i kontrolu IT sistema. AIGO ITS on site koncept predstavlja nov standard u obavljanju servis desk i help desk aktivnosti koji kombinuje tradicionalni model IT podrške, na svim lokacijama korisnika, sa podrškom u vidu organizacije kompletnih IT usluga, odabira i dizajna IT infrastrukture. AIGO ITS on site outsourcing koncept obezbeđuje kompanijama transparentno, brzo i sigurno obavljanje svih aktivnosti IT podrške i kontrolu troškova u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima.