Softverska rešenja

Kada je vaše poslovanje podržano odgovarajućim softverima, ostvarili ste jedan od najvažnijih preduslova za postizanje i održavanje optimalne efikasnosti i produktivnosti. Izbor adekvatnih softverskih rešenja nije uvek lak zadatak i kompanije često ne mogu same na pravi način da odgovore tom izazovu.
Zato postoje profesionalci koji će, u skladu sa potrebama svake pojedinačne organizacije, analizirati stanje, predložiti i implementirati rešenja koja
pojednostavljuju i poboljšavaju svaki aspekt poslovanja. Pravi izbori štede vreme i novac neophodan da se određeni proces obavi, ali i smanjuju
mogućnost da zbog ljudskih grešaka dođe do problema u toku rada.

BIZNIS POTREBE i pravi odgovori na njih

CRM – Upravljajte odnosima sa klijentima da bi poboljšali poslovne rezultate

Jedan od glavnih prioriteta, kada govorimo o izgradnji dobre IT infrastrukture, jesu data centri. Kako služe za bazične funkcije kao što su procesuiranje, čuvanje i arhiviranje podataka svaki prekid u njihovom radu može dovesti poslovanje u ozbiljne probleme. Zato je bitno da se pri izboru, nabavci i implementaciji odgovarajućeg rešenja u obzir uzmu sve tehničke i poslovne potrebe klijenta, ne gubeći iz vida i njegov raspoloživi budžet.
Osim što su činili značajnu stavku u budžetu, nekada su data centri zauzimali dosta prostora i bili veliki potrošači energije.
Danas to više ne mora da bude slučaj. Uz stručan pristup i saradnju sa klijentom, AIGO obezbeđuje infrastrukturna rešenja prilagođena mogućnostima i potrebama svake pojedinačne organizacije.

null

BI (Poslovna inteligencija) – Tačne i pravovremene informacije su osnov svake dobre odluke
Da bismo uspešno završili neki zadatak ili priveli kraju poslovni proces, često je neophodno da se u isto vreme obavi veći broj različitih radnji. Ako su, u takvim situacijama, mogućnosti da se posao završi ograničene performansama postojećeg fizičkog hardvera rezultat rada može da zakasni ili izostane. Zahvaljujući virtuelizaciji servera ovakva ograničenja mogu da postanu prošlost koje se samo kroz maglu sećate. Ona omogućava da sve postojeće operativne sisteme i aplikacije postavimo na jedan, centralni server, tako optimizujemo korišćenje resursa i unapredimo upravljanje uz minimalni rizik. Pored toga što je za postavljanje servera potrebno manje vremena, virtuelizacija značajno poboljšava mogućnost oporavka podataka izgubljenih usled nepredviđenih događaja, smanjuje utrošak energije i povećava produktivnost. null
Veštačka inteligencija – Uključite se na vreme u savremene tokove
Da li možete da zamislite kako bi izgledao vaš radni dan bez ijednog primljenog e-maila? Ako je vaš odgovor „ne“ onda ste na pravom putu da razumete zbog čega je bitno da na raspolaganju imate dobro konfigurisanu računarsku mrežu. Osim razmene e-mailova, što je jedna od bazičnih funkcija, umrežavanje omogućava da zaposleni zajednički koriste iste uređaje (štampače, skenere, PC, laptopove i sl.), ali i aplikacije neophodne za obavljanje svakodnevnih zadataka. Zahvaljujući umrežavanju, informacije se brže dele, komunikacija putem e-mailova, chatova, audio i video konferencija je jednostavnija, a samo poslovanje postaje fleksibilnije
Planiranje i budžetiranje
Pošto svaka računarska mreža ima svoje specifičnosti ne postoji jedno rešenje koje će odgovarati svima. Zato je presudno da se pri kreiranju bezbednosne strategije angažuju kvalifikovani profesionalci koji će prilagoditi pristup jedinstvenoj kombinaciji aplikacija, baze podataka, mrežnih uređaja, Cloud servisa i IT infrastrukture. Izbor odgovarajućeg Security rešenja znači otklanjanje slabih tačaka u postojećem IT sistemu, zaštitu i čuvanje podataka od bilo kakvog neovlašćenog pristupa, zloupotrebe, modifikacije, slučajnog ili namernog uništavanja. Zaštićeni podaci znače sačuvanu vrednost, poverljivost, dostupnost i integritet.

null

Kada su vam potrebna JEDINSTVENA (CUSTOM MADE) REŠENJA

Custom ERP – Da u svakom trenutku vladate situacijom
ERP rešenja su integrisani sistemi koji objedinjuju sve funkcije i procese u organizaciji u jednu celinu i omogućavaju nesmetan protok informacija između njenih sastavnih delova. Zato što eliminišu potrebu za višestrukim unosom podataka značajno skraćuju vreme potrebno za obavljanje određenih poslova. Na taj način utiču na povećanje produktivnosti i olakšavaju komunikaciju zaposlenih. Sve to u realnom vremenu i u skladu sa specifičnim potrebama svake kompanije.
Softveri po vašoj meri – Dizajnirani i razvijeni prema vašim specifičnim zahtevima
Iako u ponudi imamo kvalitetne, oprobane i potvrđene softvere, jasno nam je da je ponekad klijentima potrebno rešenje za usko određenu oblast ili namenu koju niko pre toga nije identifikovao. To naravno nije problem. AIGO stručni tim analiziraće svaku potrebu i u skladu sa tim predložiti i razviti odgovarajuće, jedinstveno softversko rešenje prema vašim specifičnim zahtevima.
Portali – Da informacije budu svima dostupne
Suštinski koristan portal je onaj koji angažuje i povezuje svakog zaposlenog, podržava njihove svakodnevne aktivnosti, odražava organizacionu kulturu kompanije i pomaže korisnicima da lakše završe posao. Da li je vaš postojeći portal takav? S obzirom na raznovrsne mogućnosti, funkcije i alate koje može da sadrži ponekad je teško opredeliti se za pravu verziju i sagledati da li on zaista ispunjava svoju svrhu. Bez obzira da li portal treba da se osmisli od početka ili se postojeća platforma prilagođava novim potrebama i namenama pomoć stručnjaka može da napravi značajnu razliku u funkcionalnosti i korisnosti portala koji koristite.
Asset management – Upravljajte svojom imovinom
Rauzumevanje i upravljanje životnim ciklusom sredstava od ključne je važnosti za svaku kompaniju koja je želi da uštedi vreme i novac kao i da stekne sposobnost da proaktivno deluje. Softveri za upravljanje sredstvima obezbeđuju efikasno praćenje, održavanje i raspolaganje imovinom kao i optimizaciju budućih nabavki.
DMS/ECM – Uvedite red u tokove dokumentacije
Informacija koja je dostupna u pravo vreme može da napravi razliku između iskorišćene i propuštene poslovne prilike. Kada se papirna i elektronska dokumenta nalaze svuda i ne postoji odgovarajući sistem upravljanja ozbiljno je dovedena u pitanje efikasnost rada. I ne samo efikasnost. Ako dokumenta nisu na pravi način sačuvana i organizovana, pravovremeno i tačno distribuirana njihova adekvatna upotreba je takođe dovedena u pitanje. Softveri za upravljanje dokumentima sprečavaju gubitak podataka i vreme koje je potrebno da se informacija pronađe kada se za tim pojavi potreba. Ova rešenja omogućavaju bolju kontrolu, veću preglednost i sigurnost poslovne dokumentacije. Uvođenjem sistema za upravljanje dokumentacijom (DMS) obezbeđujete jednostavno pronalaženje i pristup dokumentima tako da nijedna bitna informacija ne ostane zarobljena u nepreglednom moru „papira“.
Arhiviranje
Jedna od važnijih funkcionalnosti savremenih softvera za upravljanje dokumentima je i funkcija arhiviranja. Pravovremeno čuvanje i skladištenje osigurava da će dokumenta i datoteke biti dostupni, bez obzira na kakve zastoje i probleme sistem može da naiđe. Pošto nisu sva dokumenta potrebna na dnevnoj osnovi, arhiviranjem se racionalno koristi prostor na primarnim lokacijama koje su obično skuplje za održavanje. Podaci preneti i uskladišteni na jeftinijim sekundarnim uređajima i lokacijama su i dalje dostupni kada je potrebno, ali se njihovim izmeštanjem poboljšavaju performanse sistema i smanjuju troškovi čuvanja. Pored toga, arhiviranje obezbeđuje kompanijama da posluju u skladu sa zakonskim regulativama povezanim sa zaštitom podataka što je u uslovima sve ozbiljnijih i sveopuhvatnijih propisa veoma bitna funkcionalnost.

null
eProcurement
Softverska rešenja u oblasti nabavke, posebno su bitna u javnom sektoru zato što uvode preko potrebnu transparentnost u procese, digitalizuju ih, sprečavaju korupciju, znatno utiču na mogućnost kontrole i visinu troškova. Implementacijom proverenih rešenja i najkompleksniji sistemi dobijaju odgovarajuću podršku i optimizovane procese nabavke.

null